HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองวิทวัต วางแผนลุยงานทวิภาคี ให้สถานศึกษาเชื่อมข้อมูลกับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

27 มีนาคม 2567 นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้คณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน PPP( Public Private Partnership)ระดับภูมิภาค ( ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกและ กรุงเทพมหานคร) โดยมี ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการ(วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา – ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา – ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมประชุม วางแผน เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาทวิภาคี ณ ห้องประชุม 5 สอศ.

โดยภารกิจหลักของการขับเคลื่อน PPP คือ
1. เจรจา สถานประกอบการสนับสนุนการจัดระบบทวิภาคีให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ภูมิกาค
2. วิเคราะห์ ความต้องการสถานประกอบเพื่อรองรับการฝึกอาชีพ
ของสถานศึกษาในพื้นที่
3. วิเคราะห์ ความต้องการผู้เรียนระบบทวิภาคีของสถานประกอบและจัดทำฐานข้อมูล สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ การจัดระบบทวิภาคี
5. ส่งเสริม กิจกรรมเพื่อยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
6. Matching ผู้เรียนทวิภาคีระหว่าง สถานศึกษาสถานประกอบการ
7.รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการขับเคลื่อน แต่ละไตรมาส
เป้าหมายที่อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ คือ
1. มีกลไกภาคเอกชน นิคมอุตฯ สภาอุต หอการค้า อ.กรอ.อศ หน่วยงานในภูมิภาคร่วมขับเคลื่อน
2. เพิ่มจำนวน สถานประกอบการรองรับนักศึกษาทวิภาคี ในภูมิภาค
3. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ประจำภูมิภาคมีหน่วยงาน One Stop Service ดูแล อำนวยความสะดวก สิทธิประโยชน์ ทางภาษี /BOI ระบบทวิภาคี
5. มีฝ่ายประสานงานเฉพาะกลุ่ม
ได้แก่ อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ เกษตร
6. ใช้ระบบ DVE DATA เชื่อมโยงข้อมูล

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา