HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สสว.เดินหน้าหนุน SME วางมาตรการ VRT กรมสรรพากร เจาะตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันที่ 28 มี.ค.67 ที่ห้องประชุมโรงแรมอมารี พัทยา จ.ชลบุรี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิเมืองพัทยา ร่วมบรรยายในหัวข้อ “จับเทรนด์ธุรกิจท่องเที่ยว คว้าโอกาสธุรกิจ” ในกิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรการการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourists : VRT) ที่มี ดร.อภิรดี ขาวเธียร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงาน

ด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวถึงร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต้อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลง รัฐบาลมีนโยบาย มาตรการต่างๆ จำนวนมาก เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้น มาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว หรือ VAT Refund for Tourists (VRT) เป็นมาตรการหนึ่งที่สำคัญในการช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้เติบโตมากขึ้น

ดังนั้น สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME เข้าสู่มาตรการ VRT เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และสอดรับกับแนวทางของรัฐบาลในการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา สสว.ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME เข้าสู่มาตรการการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourists : VRT) นำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ และในปี 2567 นี้ ได้เลือกพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 พร้อมวางแผนที่จะกระจายการจัดกิจกรรมไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆ ต่อไปด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ SME เข้าสู่มาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourists : VRT) ในจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวให้ผู้ประกอบการ SME ทราบถึงประโยชน์ แนวทางและวิธีการเข้าร่วมมาตรการ ซึ่ง สสว.เชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ SME ให้สามารถขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาสให้สินค้าของผู้ประกอบการ SME ในตลาดต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ระบบ (Formalization) มากขึ้น

ดังนั้น กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ SME เข้าสู่มาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourists : VRT) ในวันนี้ ดิฉัน ขอเป็นส่งกำลังใจให้ทุก ๆ ท่านนั้นที่เข้ารับฟังการสัมมนาได้รับความรู้และฟังประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่จะมาบรรยาย เพื่อนำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพธุรกิจของตนเองต่อไป