HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ยุทธพล หนุนเสริมฝึกอาชีพสตรี เสื้อมัดย้อม-น้ำจุลินทรีย์ ขยาย Learning Center ลงทุกชุมชน

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10:30 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขยาย Learning Center สู่ชุมชน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้ด้านสตรีและครอบครัว ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย แนะนำภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กิจกรรมกลุ่มหัวข้อเสริมพลัง สร้างการเรียนรู้ สู่การเป็นเครือข่ายมิติงานด้านสังคมในชุมชน กิจกรรมเรียน เล่นให้รู้ (The Plean Station)

ประเด็นด้านสตรีครอบครัว สิทธิบทบาทหญิงชาย ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และครอบครัวอบอุ่นอย่างเข้มแข็งด้วยหัวใจคนทุกช่วงวัยในครอบครัว และร่วมกิจกรรมทำเสื้อมัดย้อม และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง กลุ่มเป้าหมายคือสตรีและครอบครัว ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ผู้นำชุมชน และอพม. จัดโดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี นำทีมโดยนางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สุรพล นาคนคร ผู้สื่อข่าวประจำจ.เพชรบุรี