HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เดินหน้าโครงการเครือข่าย อาสา กปภ. หวังเป็นสื่อกลางสื่อสารข้อมูล พร้อมเสิร์ฟประชาชน

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่หอประชุม 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายบรรจง ศรีสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เป็นประธานในการเปิดกโครงการเครือข่ายอาสา กปภ. ซึ่งเป็นโครงการที่การประปาส่วนภูมิภาคได้จัดขึ้น ด้วยความมุ่งหวังว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคสาขากับชุมชนในพื้นที่ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาสาธารณูปโภคน้ำประปา ให้ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของชุมชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ หลังได้เวลา นางสาวนทีชัย เกียงชัยพร ผู้อำนวยการกองลูกค้าสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กรและลุกค้าสัมพันธ์ กปภ. ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมของโครงการเครือข่ายอาสา กปภ. ประกอบด้วย สร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน ที่จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลความรู้ที่สำคัญ และส่งมอบการบริการที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีเครือข่ายผู้นำชุมชนที่จะช่วยสะท้อนความต้องการความคาดหวังของประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อให้ กปภ.สาขา นำไปพัฒนาการให้บริการที่ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของประชาชนมากที่สุด และมีเครือข่าย “คนในพื้นที่” ที่จะช่วยแจ้งการพบเห็นท่อประปาแตก-รั่ว หรือปัญหาการให้บริการต่างๆ กลับมายัง กปภ. เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป