HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดโครงการเสริมสร้างกระบวนการผู้นำเยาวชนต้านทุจริต

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ หอประชุมน้ำเงิน – ชมพู โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างกระบวนการผู้นำเยาวชนต้านทุจริต ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครูอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ
การจัดโครงการของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กิจกรรมค่าย “โครงการเสริมสร้างกระบวนการผู้นำเยาวชนต้านทุจริต”

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ได้ดำเนินโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นวิสัยทัศน์การปลุกจิตสำนึก ความชื่อสัตย์รับผิดชอบ และมีจิตอาสา แก่ผู้เรียน ในระดับมัธยมปลาย โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 700 แห่ง ทั่วประเทศ และในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มูลนิธิฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินกิจกรรมค่าย

“โครงการเสริมสร้างกระบวนการผู้นำเยาวชนต้านทุจริต”เพื่อให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ได้รับการอบรมฝึกฝนทักษะการเรียนรู้เรื่อง Strong จิตพอเพียง ต้านทุจริต การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริตในทุกภาคส่วนของสังคม มีนักเรียนตัวแทน ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 โรงเรียน รวม จำนวน 247 คน โดยกิจกรรมจิตอาสาพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติอย่างเข้าใจและยั่งยืน

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา