HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายวันชนะ หร่ายเจริญ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ แม้เพียงรายเดียว และในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สนองพระบรมราโชบายดังกล่าว โดยจัดสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในวันนี้ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา