HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วท.สัตหีบ มอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเทรดดิชั่น ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้ารับประกาศนัยบัตร รวม 1,779 คน
ในปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มีนักเรียน – นักศึกษา สำเร็จการศึกษาและเข้ารับประกาศนียบัตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รุ่นที่ 51 จำนวน 908 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) รุ่นที่ 40 จำนวน 871 คน รวมผู้เข้ารับประกาศนัยบัตร ทั้งสิ้น 1,779 คน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ ทั้งในส่วนของฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลที่ดีกว่าเดิม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน

นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังได้มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จากความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับการประกาศจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) จำนวน 3 สาขาวิชา และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) จำนวน 9 สาขาวิชา ซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย

ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ คือกำลังคนในสายวิชาชีพที่จำเป็นต่อตลาดแรงงาน เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการบริการ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีฝีมือมีคุณภาพ ตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสากล จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตรงตามสาขาที่เรียน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาฝีมือและความรู้ต่อยอดไปในระดับสูง เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ต้องการตามวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน