HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จัดกิจกรรม Kick Off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน และประกาศวาระการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ นาย ธวัชชัย ศรีทอง เป็นประธาน กิจกรรม Kick Off หมู่บ้านป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน และประกาศวาระการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้โย ปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด และระดับ อำเภอ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตามิตร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเพียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกคารองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ตามที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. ทำความเข้าใจครัว เรือนโครงการทุกครัวเรือน 2. จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3. รับสมัครครัวเรือนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 4. จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง 5. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด 6. จัดตั้งกองทุนป้องกันแก้ไขปัญ หายาเสพติด 7. ประชาคมตัดแยกโดยสันติวิธี 8. การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของสมาชิก 9. การรับรองครัวเรือนปลอดภัย และ10. การรักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็งและในปี 2557 กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไม่ปัญหายาเสพติดภายให้ 5 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการป้องกัน 2) มาตรการปราบปราม (3) มาตรการบำบัดรักษา (4) มาตรการฟื้นฟูสภาพ ทางสังคม 5) มาตรการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วม และมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนำแนวทาง วิธีการขึ้นตอนของกองทุนแม่ ของแผ่นดิน ไปดำเนินการในหมู่บ้านที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้ครบทุกพื้นที่ โดยใช้กลไก เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกระดับ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และภาติทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

สำหรับจังหวัดชลบุรี มีหมู่บ้านจำนวน 662 หมู่บ้าน 388 ชุมชน เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว จำนวน 262 หมู่บ้าน 43 ชุมชน ยังไม่ได้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 400 หมู่บ้าน 345 สำนัก งานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยจุดดำเนินการนำร่อง (Kick Off) หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบาย กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ระดับอำเภอต่อไป

 

วิศาล แสงเจริญ ทีมข่าวชลบุรี