HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

CNNC “สานฝัน ปันรักให้น้อง” เลี้ยงอาหารและมอบของใช้จำเป็น สร้างขวัญ กำลังใจ และเติมความรัก

นายชุย จี้จง ผู้อำนวยการโครงการ กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมใจจัดกิจกรรม CSR “สานฝัน ปันรักให้น้อง” ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567
โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเติมความรักความอบอุ่นให้กับน้องๆ เยาวชน ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ร่วมรับฟังความเป็นอยู่ของน้องๆ พร้อมกับมอบของใช้จำเป็นให้กับน้องๆ อีกด้วย

 

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจให้การสงเคราะห์ เด็กเพศชายอายุ ระหว่าง 6 – 18 ปี ที่ประสบปัญหาครอบครัว ปัญหาทางสังคม เด็กเร่ร่อน เด็กจากครอบครัวยากจน ปัจจุบันมีน้องๆ พักอาศัยอยู่กว่า 120 คน
นายชุย จี้จง “ในฐานะผู้บริหารกิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วม “สานฝัน ปันรักให้น้อง” ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมในวันนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เติมความรักความอบอุ่นให้กับน้องๆ เยาวชน โดยกิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี (CNNC) จะดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และทำ CSR อย่างต่อเนื่องต่อไป” นายชุย จี้จง กล่าว

นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ชลบุรี