HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

บังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ประจำปี พ.ศ.2567” ณ หอประชุมชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
เนื่องจากกรมบังคับคดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ ในการบังคับใช้กฎหมายหลังศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เกี่ยวกับการยึดทรัพย์สิน การอายัดทรัพย์สิน ได้เห็นความสำคัญของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี สืบเนื่องจากลูกหนี้ตามคำพิพากษาหลายรายประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราว หรือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือมีเหตุอื่น ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นเหตุให้ถูกฟ้องร้อง ถูกยึดทรัพย์ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมบังคับคดีโดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ประจำปี พ.ศ.2567” ขึ้นโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยของกรมบังคับคดีเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ย เพื่อให้ความช่วยเหลือคู่ความ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน ทำให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้รวดเร็วขึ้น

เป็นที่พอใจกับทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้ปริมาณคดีลดลง ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม และช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย และส่งผลให้สามารถยุติข้อพิพาทชั้นบังคับคดีด้วยความรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งในวันนี้มีสถาบันการเงินเจ้าหนี้มโครงการ 14 สถาบัน และประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าร่วมจำนวนมาก

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา