HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สระแก้ว นำร่องยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว kick off พร้อมกับอีก 7 จังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงาน นายสุรชาติ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสียบัตรประชาชน ลงสู่กล่อง Card Reader จำลอง ในพิธี kick off นโยบาย ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ณ อาคารโดมหน้าสำนักงานพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ปลัดจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุคลากรสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อสม. สื่อมวลชนและประชาชน รวมประมาณ 1,400 คน

นโยบายกระทรวงสาธารณสุขยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ระยะที่ 2 ดำเนินการใน 8 จังหวัดได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ นครราชสีมา พังงา และสระแก้ว ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จังหวัดสระแก้ว เป็น 1 ในจังหวัด นำร่องของระยะที่ 2
จังหวัดสระแก้วดำเนินการตามนโยบายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการให้บริการเพื่อประชาชนโดยไม่ต้องใช้ใบส่งต่อ สามารถใช้บริการข้ามเครือข่ายภายในจังหวัดและสามารถเลือกหน่วยบริการที่เข้ารับการรักษาได้ ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการตามนโนบายฯ ได้แก่ โรงพยาบาลภาครัฐทั้งหมด 9 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบล 111 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขเทศบาล ภาคเอก เช่น ร้านยา คลินิกเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกทันตกรรม คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นต้น โดยใช้ระบบสุขภาพดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ เชื่อมโยงประวัติสุขภาพของประชาชนดูประวัติตนเองผ่านมือถือ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เพลทฟอร์มหมอพร้อม ส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนยืนยันตัวตน มี Health ID ใช้บริการผ่านหมอพร้อม ออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล การแพทย์ทางไกล (Telemeddicine) การนัดหมายออนไลน์ บริการเจาะเลือดใกล้บ้านและเชื่อมโยงบริการส่งยาและเวชภัณฑ์ ถึงบ้านด้วย Health Rider ครบทุกอำเภอ พัฒนาระบบให้บริการทำให้ประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วเข้าถึงบริการแบบไร้รอยต่อ นำระบบดิจิทัลสุขภาพมาใช้ มีหน่วยบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมดำเนินงาน

นายสุรชาติ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จังหวัดสระแก้ว พร้อมในการดำเนินงาน นโยบาย “ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชน” เพื่อความสะดวกของประชาชน เข้าถึงบริการได้มากขึ้น เพียงใช้บัตรประชาชนในเดียวเข้ารับบริการ และประชาชนคนจังหวัดสระแก้วที่ไปทำงานยังต่างจังหวัด ก็สามารถเข้ารับบริการตรวจรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดนั้นๆ ได้ โดยไม่ต้องกลับมารักษาที่สระแก้ว หรือประชาชนจังหวัดอื่นๆ ที่เข้ามายังจังหวัดสระแก้วก็สามารถใช้บริการนี้ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังยืนยันว่า รัฐบาลจะดำเนินการตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวให้ครอบคุมทั่วประเทศภายในปีนี้

 

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว