HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567
ที่อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัยศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี

สำหรับพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2522 ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสต่อมาในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทาน พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า”กองทุนพัฒนาเด็กขนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” กระทรวงมหาดไทย

โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้สั่งการให้ ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และนำไปช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท โดยการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดชลบุรีในปีนี้ ได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานราชการจังหวัดและอำเภอทุกภาคส่วน บริษัท ห้างร้าน องค์กรชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรีและประชาชนทั่วไป มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างกุศล มียอดเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 411,251.99 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาท เก้าสิบเก้าสตางค์)