HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีพระเดชพระคุณ พระมหาสมพงษ์ กิตติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ 2 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี น.ส.สุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญ (ศรัทธาสามัคคี) วัดจรูญราษฎร์ ตำบลห้วยกะปี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 นับเป็นโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัด ได้ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม รับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีคุณภาพ ตลอดถึงให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่การพัฒนา สังคมและประเทศชาติให้มีความสงบสุขอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

สำหรับการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทยกิจกรรมบรรพชาสามเณร มีเด็กและเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 68 คน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 31มีนาคม – 20 เมษายน 2567 รวม 21 วัน ณ วัดจรูญราษฎร์ ตำบลห้วยกะปี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณรโครงการนี้ จะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้นของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ และวิชาการอื่น ๆ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป