HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมุทรสงคราม ยกทัพนางรำ บวงสรวงศาลหลักเมืองฯ123ปี

ที่ หน้าศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สมุทรสงคราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม สมโภช 123 ปี การตั้งเป็นจังหวัดสมุทรสงคราม กว่า 500 ปี เมืองแม่กลอง เพื่อให้ภาคส่วน ได้ร่วมใจกันถวายสักการะบวงสรวงหลักเมืองสมุทรสงคราม บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ให้เกิดความเป็นสิริมงคลยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น คนรุ่นหลัง โดยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาศาลหลักเมืองสมุทรสงครามเปิดพิธีดังกล่าว ก่อนจะร่วมกับนายกรกฏ วงษ์สุวรรณ, นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, น.ส.กาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม ตีฆ้อง 4 ทิศ รอบศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม เบิกฤกษ์เปิดจังหวัดสมุทรสงคราม

จากนั้นสาวงาม 1,230 คน ร่ายรำบวงสรวงศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม ประกอบเพลงพบรักแม่กลอง, เพลง แม่กลองเมืองงาม และเพลงสมุทรสงคราม เฉลิมฉลอง 123 ปี การตั้งเป็นจังหวัดสมุทรสงคราม และกว่า 500 ปีเมืองแม่กลอง น.ส.กาญจน์สุดา เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสงคราม หรือ “แม่กลอง” เป็นเมืองเก่าตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาจนถึงปัจจุบันกว่า 500 ปี ดังปรากฏชื่อเมืองในพระไอยการนาทหารหัวเมือง กฎหมายตรา 3 ดวง ซึ่งตราขึ้นในรัชสมัยสมเด็จไตรโลกนาถ หรือ พ.ศ.1991-2033 เจ้าเมืองมีราชทินนามว่า “พระสมุทรสงคราม” และเมื่อนับจากการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2444

ได้มีการจัดตั้ง กระทรวง กรมต่างๆ และราชการส่วนภูมิภาค โดยจัดตั้งศาลากลางจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกในที่ธรณีสงฆ์วัดใหญ่ จึงถือว่าได้จัดตั้ง “จังหวัดสมุทรสงคราม” อย่างเป็นทางการ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2571 ได้มีการสร้างศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม ถือเป็นวัตถุสถานสำคัญเป็นสัญลักษณ์ว่าบ้านเมืองมั่นคง ประชาชนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม และในปี พ.ศ.2567 นี้ นับเป็นมงคลครบรอบ 123 ปี จึงจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม และสมโภช 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม และกว่า 500 ปีเมืองแม่กลอง
นพพร บุญทนาวงศ์ ผู้สื่อข่าวประจำจ.สมุทรสงคราม