HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา นำส่วนราชการถวายราชสดุดีและถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวคำถวายราชสดุดี และ ถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

โดยมี นายกำพล สิริรัตตนนท์ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ อยู่เสมอ และทรงช่วยเหลือกิจการโครงการตามพระราชดำริทุกโครงการ ยังความร่มเย็นมายังพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า. ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา และทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงาม เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการ และทรงอุปถัมภ์โครงการมากมายหลายสาขา ทั้งยังทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดิน สร้างความร่มเย็นผาสุกแก่อาณาประชาราษฎร์เป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา”

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา