HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สตรีอำเภอสัตหีบ ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ เชื่อมสามัคคี

วันที่ 2 เม.ย.67 นาย วรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์องค์กรสตรี ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวกานดา ทรัพย์นา ประธาน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสัตหีบ กล่าวต้อนรับ กล่าวรายงานฯ ณ สวนสาธารณะบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรสตรีมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรสตรี มีการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคีปรองดอง ความกล้าแสดงออก เกิดการเรียนรู้ในความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของสมาชิกองค์กรสตรี

สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ได้ใช่งบประมาณของหน่วยงานราชการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ภาคเอกชนในพื้นที่ โดย คุณปัญชริน ใคร่ครวญ นายพนธกร ใคร่ครวญ ผู้บริหารโรงแรมเดอะนาวีเฮ้าส์ สัตหีบ และห้างร้านต่างๆในพื้นที่ โดยมีกลุ่มสตรีอำเภอสัตหีบร่วมกิจกรรมในงานกว่า 300 คน