HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สอศ. ขับเคลื่อนทวิภาคี ต้อนรับนักศึกษาอาชีวะ 960 คนเข้าเป็นครอบครัว Minor

วันที่ (2 เม.ย. 2567) นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี ภายใต้โครงการการศึกษาของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยมีผู้บริหารระดับสูง ครู และนักศึกษาอาชีวศึกษา พร้อมทั้ง นางอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการ(วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา – ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา – ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้แทนจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า งานปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคีในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้ ความร่วมมือของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กับ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยเป็นการสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็ง ยั่งยืน มั่นคงในทุกมิติ ตอบโจทย์ และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ หรือ Learn to Earn สอดคล้องกับนโยบายของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดีมีความสุข โดยผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกอาชีพ และจบแล้วมีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานได้ทันที จึงถือว่าเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือระบบทวิภาคีได้อย่างเป็นรูปธรรม นักศึกษาอาชีวศึกษาที่กำลังจะเข้าฝึกอาชีพ กับบริษัท MINOR นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ใช้เวลา ส่วนหนึ่งในการหาประสบการณ์ จากสถานประกอบการที่มีความพร้อม และมีระบบงานที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพของตัวเองได้ในอนาคต

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า นักศึกษาอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมฝึกอาชีพกับบริษัท Minor ในครั้งนี้ มีจำนวน 960 คน มาจาก 51 สถานศึกษา แบ่งเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 33 แห่ง สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 18 แห่ง โดยสาขาที่ Minor รับเข้าฝึกอาชีพ ได้แก่ สาขาการโรงแรม ,อาหารและโภชนาการ และพณิชยการ ซึ่งในระหว่างการฝึกอาชีพครั้งนี้ สอศ. มีความต้องการให้นักศึกษา ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน เรียนรู้ ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ มีความอดทนซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา รักษากฎระเบียบด้วยความเคร่งครัด ซึ่งเชื่อว่าภายใต้ การฝึกอาชีพกับบริษัท Minor จะหล่อหลอมนักศึกษาทุกคนให้มีศักยภาพ มีทักษะชีวิต จะเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ ภายใต้การเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และนำไปสู่การมีงานทำ สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว เป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา