HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มรภ.พระนครศรีอยุธยา มอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 6 สาขา ประจำปี 2567

วันที่ (3 เมษายน 2567)  เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 21 ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมี ดร.คณิต เขียววิชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา    รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

จากนั้น นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวประกาศเกียรติคุณ และเป็นประธานมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ให้กับผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ในสาขาต่าง ๆ จำนวน 6 สาขา

ประเภทบุคคลเกียรติยศ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

ประเภทบุคคลทั่วไป ประกอบด้วย

1.พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ตรีวุธ) สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.นายปราโมทย์ กิจปลื้ม สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.นางสาววิภารัตน์ จันทริก สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.นายดนภส กิจสุทธิ สาขาศิลปะ (การช่างฝีมือ)

5. นายกิตติ เจือเพ็ชร์ สาขาศิลปะ (การแสดงลิเก)

6.นางสาวพัชรี โชติช่วง สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประเภทนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่

1.นายเจษฎา สาสาร สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

2.นายปุระชัย คำดี สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ซึ่งบุคคลที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏในครั้งนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันโดดเด่น อีกทั้งเป็นผู้ประกอบคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ สาธารณชน จึงควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จัก และเป็นประโยชน์ ต่อสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ

เกียรติยศ ศรีสกุล ผอ.ข่าวเด่นทั่วไทยท็อปนิวส์ ภาคกลาง