HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วัดพรุใหญ่จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดุร้อนเด็กเยาวชนสนใจร่วม 74 คน

ผู้สื่อข่าวรายงายว่าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567  ที่วัดพรุใหญ่ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร พระครูสถิตญาณประยุต (หลวงปู่บุญมี)เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่ และเทิดพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 2567  โดยมีนายสัน แซ่ตั้ง ส.ส เขต 2 ชุมพร เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ชุมพร กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงาน ต่อประธานได้กล่าวชื่นชมการจัดโครงการฯ ซึ่งมีเยาวชนในเขตพื้นที่และใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วม 74 คน และจะใช้เวลาในการบรรพชา 40 วัน ผู้เข้ารับการบรรพชาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ให้การสนับสนุนอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์บุญมี และคณะทำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1

นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ชุมพร กล่าวว่า โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพรเขต 1 ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ให้ร่วมปรึกษาหารือถึงกิจกรรม ที่จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ หรือ 72 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ใน วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน คือวันพรุ่งนี้ ซึ่งได้ข้อสรุปจากการหารือว่าให้มี การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2567 ขึ้น เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง วัดพรใหญ่กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยกำหนดให้มีพิธีปลงผมเจ้านาคในวันที่ 1 เมษายน 2567 และทำพิธีบรรพชาในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ วัดพรุใหญ่ โดยการนำของพระครูสถิตญาณปยุต เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้เยาวชนรู้สึกเคารพรัก หวงแหน ในสถาบันหลักของ ชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนาและสถาบั พระมหากษัตริย์ไทย ทำหน้าที่พิทักษ์ รักษาให้ดำรงอยู่ ตลอดไปด้วยความสำนึกในพระคุณ 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาตนเองในระหว่างปิดภาคเรียนภาค ฤดูร้อนให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักของศีลธรรม สามารถนำหลักธรรมและกิจกรรมการ ค่าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด เห็นคุณค่าของตนเอง สำนึกรักบ้านเกิด มีความรู้สึกรักและกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์และผู้อาวุโส มีความรักสามัคคีในหมู่พวกและเป็นประชากรที่ดีของชาติ

ในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนเจ้านาคที่เข้าบรรพชาในโครงการนั้น ส่วนหนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้นักเรียนสมัครเข้าบรรพชาด้วยความสมัครใจโดยความเห็นขอบของผู้ปกครอง อีกส่วน หนึ่ง ทางวัดได้ประชาสัมพันธ์ไปถึงโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ผู้นำชุมชน ทำให้ ได้จำนวนผู้เข้าบรรพชา จำนวน 74 ระยะเวลาบรรพชานั้น วัดพรุใหญ่ได้กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน -10 พฤษภาคม 2567 รวมเวลา 40 วัน และกำหนดวันลาบรรพชาในวันที่ 10 พฤษภาคม2567

เอกชนะ นวนละมัย / จ.ชุมพร