HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อาชีวะจับมือโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ร่วมขับเคลื่อนผลิตช่างฝีมือตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ให้ไว้กับกองทัพ ให้ผลิตช่างฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

2 เมษายน 2567 (13.30 น.) นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เข้าร่วมหารือดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับ ปวส. (ภาคสมทบ)

ร่วมกับโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ในการผลิตช่างฝีมือที่มีความรู้ ทักษะ และระเบียบวินัย ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนของประเทศ ประเภทอุตสาหกรรม นำร่อง 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1. งานเครื่องมือกล 2. งานเทคนิคยานยนต์ 3. งานไฟฟ้ากำลัง และ 4. งานอิเล็กทรอนิกส์ และเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนเพื่อรองรับการจัดทวิภาคี

โดยมีพลตรี บรรพต สังข์มาลา ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร และ พ.อ.หญิง นภวรรณ พนาสถิตย์ ผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา