HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เปิดงานโครงการอนุรักษ์มรดกไทย “ถ่ายทอด เผยแพร่ รักษาเอกลักษณ์ไทย” เฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ริมหาดพัทยา

วันที่ 2 เม.ย.67 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการอนุรักษ์มรดกไทย “ถ่ายทอด เผยแพร่ รักษาเอกลักษณ์ไทย” โดยมีนายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง กล่าวแสดงความยินดี และนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมกันนี้มีนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานอย่างเนืองแน่น ณ บริเวณเวทีริมชายหาดพัทยากลาง จ.ชลบุรี

ด้วยในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ในการนี้เมืองพัทยา จึงร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดงานโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย “ถ่ายทอด เผยแพร่ รักษาเอกลักษณ์ไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ อันจะเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมให้รุ่งเรืองสืบไป โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2567 ณ บริเวณชายหาดพัทยากลาง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมจัดนิทรรศการอนุรักษ์มรดกไทย กิจกรรมการสาธิตและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ทั้งด้านศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น 4 ภาค นาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค และกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทยที่สวยงาม โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกภาคส่วนในจังหวัดชลบุรี

นายปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งการจัดงานโครงการอนุรักษ์มรดกไทย “ถ่ายทอด เผยแพร่ รักษาเอกลักษณ์ไทย” ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์แล้ว ยังเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่ง เมืองพัทยาจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมชมความงดงามของศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทยต่างๆ ในงาน “โครงการอนุรักษ์มรดกไทย” ที่บริเวณลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 3 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00-23.00 น. เมืองพัทยายินดีต้อนรับทุกท่าน