HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่4 เมษายน 2567 นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจากสถานประกอบการชั้นนำ

ได้แก่
1)บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2)บริษัท โกลเด้น โรบอท จำกัด
3)บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
4)บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด
5)มูลนิธิ สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพานิช จำกัดมหาชน)
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2567 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 157 คน จากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 77 จังหวัด ได้ศึกษาถึงแนวทางและหลักการ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อไปเผยแพร่ต่อในระดับจังหวัด
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
3. เพื่อใช้เป็นกรอบการในการป้องกันปัญหาและลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
4. เพื่อให้ศึกษากระบวนการนิเทศการฝึกงาน กระบวนการสื่อสารเพื่อการนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
5. เพื่อให้ศึกษาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนิเทศ แนะนำการใช้แพลตฟอร์มในการนิเทศของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
6. เพื่อให้ศึกษาถึงความสำคัญแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพที่มีผลต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา