HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ตรัง จัดพิธีบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 4 เม.ย. 2567 ที่วัดนิโครธาราม (วัดกุฎใน) อ.เมือง จ.ตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย โดยมีพระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระมหาสุวรรณ วิชชาธโร เจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง วัฒนธรรมจังหวัดตรัง และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม

นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนให้ประสบผลสำเร็จทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วม ในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เพื่อกล่อมเกลาจิตใจเด็กและเยาวชนให้คุณธรรม จริยธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม สำหรับการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาจะช่วยให้เยาวชนมีสติสัมปชัญญะ สามารถนำวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ร่วมกับคณะสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดตรัง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีจิตสำนึกในคุณงามความดี เป็นคนดี ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย โดยผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณรมีจำนวน 90 รูป จะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น ของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ พ.ศ.2539 ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติ ต่อไป

ถนอมศักดิ์  หนูนุ่ม/ จ.ตรัง