HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ใหญ่ใจบุญ ไถ่ชีวิตโค โครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ตามพระราชดาริ จำนวน 15 ตัว

วันที่ 5 เมษายน 67 ณ บ้านเลขที่ 85/8 หมู่ที่ 8 บ้านม่วง ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนมนายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค และมอบให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ (ธคก) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยคุณสุทธิคำ แต่โสภาพงษ์ คุณสมใจ รัตนวลีดิโรจน์พร้อมบุตรหลาน ซึ่งวันนี้ใด้มอบให้นางสาวณัฐนันท์ (อ๋อย)ไชยสุระ เป็นตัวแทนมอบให้เกษตรในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม จำนวน 7 ราย โดยมอบกระบือเพศเมียพร้อมลูก จำนวน 10 ตัว และมอบโคเพศเมียพร้อมลูก จำนวน 5 ตัว มูลค่า 450,000 บาท

 

 

 

 

 

ซึ่งเกษตรกรทุกภาคส่วนได้สํานึก ในพระมาหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อ เกษตรกร ตามพระราชดําริ แก่ประชาชนชาวไทย และสํานึกในพระมาหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ บรมราชินี ตลอดจน พระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกพระองค์ ทีทุกพระองค์ได้บําเพ็ญพระราชกรณียกิจ บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งในวันนี้ ก็ได้จัดทําพิธีไถ่ชีวิตโค ตามโครงการธนาคาร โค-คระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ เพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโคเป็นของตนเอง เพิ่มขึดความสามารถในการเลี้ยงและการผลิต ส่งผลให้เกิดประโยชน์จากการเลี้ยงโคเนื้ออย่าง ครบวงจร อันจะเป็นการส่งเสริมในการเพิ่มประชากรของโคเนื้อ ในประเทศ และเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ สำหรับผู้ที่ได้รับโคเพศเมียยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ก็ขอให้สานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี โดยขอให้ปฏิบัติตามระเบียบของโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ อย่างเคร่งครัด จัดการเลี้ยงดูแลโค-กระบือที่ได้รับ ให้มีชีวิตยืนยาว ขยายพันธุ์เพิ่มจํานวน บรรลุผลสําเร็จ ตามพระราชดําริของพระองค์ท่าน

 

เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินงาน ประกอบกับมีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น และมอบสัญญายืมโค-กระบือ ตามโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกร และเกษตรกรรับมอบโค-กระบือ และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของเกษตร โดยคล้องพวงมาลัยและร่วมมอบโค-กระบือ แก่เกษตรกร มอบเวชภัณฑ์ ซึ่งเกษตรกรรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

 

 

นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม กล่าวว่า ในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาโดยคุณสุทธิคำ แต่โสภาพงษ์ คุณสมใจ รัตนวลีดิโรจน์ ได้ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ โครงการธนาคารโคกระบือ ในพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 บริจาค โค 5 ตัว กระบือ 10 ตัว มูลค่า 450,000 บาท โดยมอบให้เกษตรกรจำนวน 5 ราย พื้นที่ ต.เวินพระบาท โคกระบือ ที่เข้าร่วมโครงการนำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป ภาพรวมทั้งจังหวัดโคกระบือที่เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 5,000 ตัว มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคกระบือ เกณฑ์เกษตรกรที่ได้รับ โค กระบือ คือ มีแปลงหญ้า มีคอก จะส่งเจ้าหน้าที่ฯ ไปดูความพร้อม 1 รายเกษตรกรมีสิทธิ์ ได้รับไม่เกินคนละ 5 ตัว เป็นโครงการยืมแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ ครบเวลา 5 ปี ต้องส่งคืนลูกตัวแรก ครบกรรมสิทธิ์ คืนแม่ที่ยืมไป ถ้าเกษตรกรมีความสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน โดยเป้าหมาย 2567 2568 2569 ประมาณปีละ 900 ตัว.

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ประทีป​ วชิระธัญญากุล​ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครพนม