HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผว.จ.กาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการไปญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมสถานบริบาลผู้สูงอายุพร้อมแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ประเทศญี่ปุ่น ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ สุภัควานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ท่านไพรัช กรบงกชมาศ อสส. ส่วนกลางผู้แทน พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องค์มนตรี ส.อ.ชาญโรจน์ ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) นางสาวภริดา บ่อพืชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทวสังฆาราม (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) และนางลดาพรรณ แพรศรีทอง ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ที่สถานบริบาล โอนโนะวะโคเอน ตามหนังสือเชิญจาก นายทัตสึจิ ซูกิโมโตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิ ที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่ต้องการศึกษาและทำงานด้านการบริบาลผู้สูงอายุ

คณะได้เข้าเยี่ยมชมสถานบริบาลผู้สูงอายุ ที่จังหวัดฟุกุอิ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการฝึกภาษาญี่ปุ่น เพื่อการบริบาลของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน พ.ศ.2567 เพื่อเยี่ยมชมนักเรียนของจังหวัดกาญจนบุรี ที่เดินทางไปทำงานบริบาลในสถานบริบาลจังหวัดฟุกุอิ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการประเทศญี่ปุ่น ให้การต้อนรับ จากการรายงานของนักเรียน ได้พูดถึงความประทับใจในการทำงานคือความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งทำให้ตนเองต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองเป็นอย่างมากในการทำงานแต่ก็สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการบริบาลและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีจึงทำให้สถานบริบาลอีกหลายแห่งมีความต้องการนักการบริบาลจากประเทศไทยอีก เป็นจำนวนมากและในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังกวัดกาญจนบุรี และท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ฝากผู้ว่าราชการจังกวัดฟุกุอิ ให้การสนับสนุนนักเรียนให้มีการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีอีกด้วย

ต่อจากนั้น ร.ท. ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดฟุกุอิ โดยมีนายทัตสึจิ ซูกิโมโตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิ คุณวาชิ ซูมิโอะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิ นายเออิชิ อิเคกามิ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการสังคม คุณคัตสึฮิโระ มิโนวะ หัวหน้าสำนักส่งเสริมสุขภาพและสังคม ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น โดยได้มีการหารือถึงแนวทางในการทำงานของการรับนักเรียนจากจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีความประสงค์ที่จะมาศึกษาทำงานการบริบาลผู้สูงอายุที่จังหวัดฟุกุอิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการเชื่อมความสัมพันธ์กัน ระหว่างจังหวัดฟุกุอิ กับ จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

กัมพล ทันเวลา ผู้สื่อข่าวประจำจ.กาญจนบุรี