HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าฯชลบุรีเป็นประธานพิธีพิมพ์ลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิราภรณ์ผ้าลายชบาปัตตานี

ณ กลุ่มอาชีพนาป่าบูติค ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีพิมพ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และ “ผ้าลายชบาปัตตานี” โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดชลบุรี นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอเมืองชลบุรี นางสุกุมล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตร(กพสภ.) ภาคกลาง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีฯ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ให้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามมาตรการส่ง เสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และโครงการ “ผ้าไทยใส่สนุก” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการส่งเสริมการสวมใสผ้าไทย จากการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตถกรรมชุมชน ทรงสร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันองค์ความ รู้ และทรงมีพระราชวินิจฉัยนำแนวคิดอันเป็นสากลมาสู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงคุณค่าสืบไป

โดยเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ทรงพระราชทานแบบลายผ้า “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ทรงพระราชทานแบบลายผ้า “ผ้ายลายสิริวชิราภรณ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา เพื่อสนองพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย นำมาซึ่งการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างราย ได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป