HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เหลือแห่งเดียวในสมุทรสงครามชาวตำบลแหลมใหญ่สืบสานก่อพระเจดีย์ทรายที่มีมาเกือบ100ปี

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแหลมใหญ่ ร่วมก่อพระเจดีย์ทราย ที่มีมาเกือบ100ปีเหลือแห่งเดียวในสมุทรสงคราม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในการขนทรายถวายวัดเพื่อนำเศษดินทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไปมาคืนวัดในรูปพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์ให้คงอยู่สืบไป
ที่วัดปากสมุทร ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายอมรศักดิ์ ฉัตรระทิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ ร่วมกับผู้นำท้องที่และท้องถิ่นจัดการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายขึ้น เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวตำบลแหลมใหญ่ให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ตระหนักเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประจำถิ่น อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

โดยมีเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันรวม 6 ทีม โดยมีกติกาการใช้ทรายต้องประหยัดคุ้มค่าประยุกต์ใช้วัสดุ,สถานที่สะอาดตรงต่อเวลา, รูปแบบสวยงามและความลงตัวของรูปทรง, ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิธีคิดและกระบวนการ และเทคนิคการนำเสนอและการสะท้อนอุดมคติ โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง( 17 – 19 นาฬิกา) ซึ่งแต่ละทีมก็สร้างสรรค์เจดีย์ทราบกันอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีก 2 ทีม คือทีมกุมารทอง ที่เป็นเด็กอายุประมาณ 5 – 6 ปี สวมใส่ชุดไทยตั้งใจมาร่วมก่อพระเจดีย์ทรายกันอย่างคึกคัก ส่วนทีม 4 กุมาร เป็นเจ้าหน้าที่ อบต.แหลมใหญ่ที่อ้วนท้วนตุ้ยนุ้ย สวมใส่ชุดไทยมาสร้างสีสันด้วยการเต้นไป โยกไป ประกอบเพลง ยายแล่ม ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
ผลปรากฎว่า ชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ทีม เจ้พันสั่งลุย ที่จำลององค์พระปฐมเจดีย์ ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท, ที่ 2 ได้แก่ เจริญ เจริญ สร้างสรรเป็นรูปเต่า และที่ 3 ได้แก่ทีม ชบาแก้ว ที่เป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยม ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาทและ 1,000 บาท ตามลำดับส่วนรางวัลชมเชย ได้เงินบำรุงทีมๆละ 500 บาท

นายอมรศักดิ์ ฉัตรระทิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ กล่าวว่า ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งที่มีที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง โดยคนไทยผูกโยงประเพณีนี้เข้ากับคติความเชื่อเรื่องเวรกรรมในพระพุทธศาสนา มีการก่อพระเจดีย์ทรายถวายวัดเพื่อนำเศษดินทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไปมาคืนวัดในรูปพระเจดีย์ทราย และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์ และนอกจากประเพณีเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้ว ยังเป็นกุศโลบายของคนในอดีตให้มีการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันจัดประเพณีรื่นเริงเป็นการสังสรรค์สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน โดยชาวบ้านตำบลแหลมใหญ่จัดงานก่อพระเจดีย์ทรายมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2488 หรือ 74 ปีมาแล้ว ต่อมา อบต.แหลมใหญ่จึงจัดการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายมาตั้งแต่ปี 2547 และสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันถือว่าประสบความสำเร็จที่มีเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรม โดยค้นหาประวัติความรู้ต่างๆนำมาประกอบการก่อพระเจดีย์ทราย ซึ่งจะเป็นการสืบสานประเพณีก่อพระเจดีย์ของตำบลแหลมใหญ่ ที่เหลือแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงคราม

นพพร บุญทนาวงศ์ จ.สมุทรสงคราม