HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 10 เมษายน 2567 #นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้​ นายวรรณา​ รอด​พิทักษ์​ รองนายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนต่างๆ

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทน เป็นผู้รับมอบ 7 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จำนวน 12 โรงเรียน
1.1 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
1.2 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์)
1.3 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์)
1.4 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
1.5 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
1.6 โรงเรียนบ้านหินแร่
1.7 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน (พินิจค้าประชาสรรค์)
1.8 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
1.9 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
1.10 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์
1.11 โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3)
1.12 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์

2. โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ จำนวน 2 โรงเรียน
2.1 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20
2.2 โรงเรียนวัดหนองเสือ (รัฐราษฎร์พัฒนา)

3. โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ เพื่อปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาพุทธ วัดนาคู
โมทนามัยปุญญาราม

4. โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานสากล CEFR และภาษาจีน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

5. โครงการเสริมทักษะการเรียนภาษาอังกฤษด้วยสื่อออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

6. โครงการห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

7. โครงการห้องเรียนเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามนโยบายการ
เรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา