HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานวันผู้สูงอายุ และ งานวันแห่งครอบครัว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ ณ ศาลาอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธร วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกำพล สิริรัตตนนท์ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางรัดใจ สิริรัตตนนท์ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธี

ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันมหาสงกรานต์ ตามประเพณีไทย และมีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็น “วันแห่งครอบครัว” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทในการสร้าง ครอบครัวอบอุ่น และรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวไทยให้มากขึ้น และมีการกำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ภายในกิจกรรม มีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการเล่นดนตรีผ่านเครื่องดนตรีพื้นบ้าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมร้องเพลง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการบูรณาการการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2567 กำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว” มีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้สังคมตระหนัก ถึงคุณค่า ความสำคัญของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว ผู้นำสตรี และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ ตลอดจนพิธีรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากพระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะผู้บริหารจังหวัดฉะเชิงเทรา และตัวแทน ผู้สูงอายุ 55 ท่าน จาก 11 อำเภอ

 

อาษา/ปรีญภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา