HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มอบบ้านในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลธาตุทอง โดยนายดำรงค์ ดีเจริญวงษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง และนายเพทาย สุภาผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอบ่อทอง พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อมอบบ้านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ๒๕๖๗ กับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชลบุรี จำนวน ๔ ราย

ดังนี้
๑. นายจาก ภาระจ่า
บ้านเลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๓ ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
๒. นายซ้ำซุกดิน ทองอ่อน
บ้านเลขที่ ๓๔๑/๑ หมู่ที่ ๔ ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
๓. นายอำนาจ เชยสวัสดิ์
บ้านเลขที่ ๒๒๓ หมู่ที่ ๖ ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
๔. นายสมใจ ดาวลอย
บ้านเลขที่ ๑๗๐ หมู่ที่ ๘ ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี