HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีการส่งมอบรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วย อัจฉริยะ ภายใต้โครงการพัฒนาเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ส่งมอบรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วย อัจฉริยะ ภายใต้โครงการพัฒนาเมือง

ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วย อัจฉริยะ ภายใต้โครงการพัฒนาเมือง โดยมี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นายธนันชัย บุญมาก ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 11 นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอเมืองชลบุรี พญ.ผกาพรรณ ดินชูไท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีฯ โครงการพัฒนาเมือง เป็นโครงการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมาย

ให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) รับผิดชอบดำเนินการ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนภายใต้เศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นผลักดันการพัฒนา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม ความมั่นคง ปลอดภัย และสะดวกสบายให้แก่สมาชิกในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร ชุมชนเมืองภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมซนเมืองแห่งชาติ และพื้นที่ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่กำหนด

พิธีการฯ ภายใต้โครงการพัฒนาเมือง ในครั้งนี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสาธารณสุข จึงดำเนินการสนับสนุนรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วย อัจฉริยะ จำนวน 60 คัน ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนเมืองทั่วประเทศ เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในแต่ละพื้นที่เกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงมีความจำเป็นใช้บริการรถฉุกเฉินมากขึ้น ทำให้รถกู้ชีพไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อให้การบริการประชาชนของโรงพยาบาลภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยกู้ชีพต่างๆ มีประสิทธิภาพรวดเร็วและผลลัพธ์เทียบเท่ากับหลักเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ยื่นเสนอโครงการขอรับสนับสนุนรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วย อัจฉริยะ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ จึงได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วย อัจฉริยะ จากโครงการ ฯ จำนวน 1 คันให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

วิศาล แสงเจริญ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี