HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ตรัง เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เม.ย.  2567  นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567จังหวัดตรัง และปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายสกุล ดำรงเกียรติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า การเกิดอุบัติเหตุทางถนนนับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยจากสถิติรถจักรยานยนต์จะเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดประมาณร้อยละ 81 อันมีผลทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ที่จะถึงนี้ จังหวัดตรังมีความห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดตรัง ขึ้น โดยได้บูรณาการความร่วมมือให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติงานด้วยการจัดตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วมฯ การจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน

 

นอกจากนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังและสถาบันการศึกษาได้บูรณาการความร่วมมือจัดตั้งหน่วยให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะ รวมทั้ง การตรวจสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หัวข้อหลักในการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ผมขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละ อุทิศตนทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อประชาชน ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และขอให้ทุกท่าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างกระแสการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

ถนอมศักดิ์  หนูนุ่ม / จ.ตรัง