HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เพิ่มสุขสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม ประจำปี 2567”

วันนี้ 12 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. ณ ลานอุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนานานาชาติ หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 วัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เพิ่มสุขสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม ประจำปี 2567” โดยมี ดร.ธีรชัย ชุติมันต์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วย พลตำรวจตรี นครินทร์ สุคนธวิท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นางสมมารถ คำถนอม วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ดร.ปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ

ด้วย องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน”สงกรานต์ในประเทศไทย” (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival)ให้เป็นตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จังหวัดกาญจนบุรี โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดงาน “เพิ่มสุขสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม ประจำปี 2567″ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความอนุรักษ์คุณค่าประเพณีและวัฒนธรรมรวมถึงร่วมแสดงความยินดีที่สหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน”สงกรานต์ในประเทศไทย” ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดกาญจนบุรี ในการมีส่วนร่วมทำนุบำรุง สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมถึงเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญา และคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตอบสนองนโยบายหลักของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศ ด้วยทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าและสร้างรายได้

โดยกิจกรรมภายในงาน มีกิจกรรมพิธีทางศาสนา พิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย เพิ่มสุขสงกรานต์ เชิงสร้างสรรค์ นิทรรศการสงกรานต์ไทย เด่นไกลสู่ UNESCO และการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามของไทย อีกทั้งยังมีตลาดเพิ่มสุข ตลาดริมน้ำแบบย้อนยุคเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย
กีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี