HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดงานสงกรานต์ 2567 “อยุธยามหาสงกรานต์ สนุก สุข ศักดิ์สิทธิ์” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมชมขบวนแห่สุดตระการตา

วันที่ 13  เมษายน  2567  ที่ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์   รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายกกชัย ฉายรัศมีกุล  รอง ผวจ. นายไพรัตน์ เพชรยวน  รองผวจ. นายประพันธ์ ตรีบุบผา รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา และนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด สงกรานต์นครกรุงเก่า 67  อยุธยามหาสงกรานต์ สนุก สุข ศักดิ์สิทธิ์”    โดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  โดยมีขบวนแห่พระคู่บ้านคู่เมือง   ขบวนสืบสานวัฒนธรรมไทยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครฯ และประธานชุมชน ประธาน  อสม. ทั้ง 68 ชุมชน ผู้สูงอายุทั้ง 5 ชมรม ร่วมกันจัดรูปแบบขบวนช้าง เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสำคัญของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล กล่าวว่า ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมสงกรานต์นครกรุงเก่า 67  “อยุธยามหาสงกรานต์ สนุก สุข ศักดิ์สิทธิ์”  โดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ไทย จัดขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลและทำนุบำรุงศาสนา มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสถานที่เล่นสาดน้ำสงกรานต์ในเขตพื้นที่เกาะเมือง เพื่อให้บรรยากาศของการเล่นสาดน้ำวันสงกรานต์กลับมามีความคึกคัก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยในปีนี้ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  ร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานขึ้น  โดยที่บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จะมีการจัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน  เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 15 เมษายน 2567

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวเด่นทั่วไทยท็อปนิวส์ ภาคกลาง