HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำพุทธศาสนิกชนทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์

วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานำพุทธศาสนิกชน ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป

ณ วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมด้วย นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยพระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย) เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี(ธ) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพนงาม อำเภอสนามชัยเขต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การทำบุญในวันนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยวิถีพุทธ วิถีธรรม หลังจากนั้น ได้ร่วมกันสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุ ซึ่งประเพณีดังกล่าวนี้ถือว่าควรแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และสืบสานประเพณีวัฒธรรมที่ดีงามของไทย

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา