HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สคพ.13 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ หลังเขื่อนทดน้ำท่าถั่วพังทลายน้ำเค็มทะลักเข้าพื้นที่ภาคการเกษตร

วันที่ 15 เม.ย.67 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผอ.สคพ.13 (ชลบุรี) มอบหมายให้ ทีม EPU สคพ.13 นำโดย น.ส.ตุลาพร อนันต์นาวีนุสรณ์ ผอ.ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ และเสียง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ กรณีทำนบดินกั้นคลองประเวศบุรีรมย์ ของโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าถั่วพังทลาย

โดยมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม จำนวน 10 จุด และจัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 จุด ในพื้นที่คลองประเวศฯ และ คลองสาขา 3 แห่ง ได้แก่ คลองเปร็ง (ฝั่งทิศเหนือ และทิศใต้ ของคลองประเวศฯ), คลองอุดมชลจร และ คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต เบื้องต้น พบค่าความเค็มสูงผิดปกติในคลองประเวศฯ ตั้งแต่ต้นคลองถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองประเวศฯ และในคลองเปร็ง โดยพบค่าความเค็มในช่วง 20.83 – 26.40 ppt และพบซากปลาตาย คราบมันเงาสีรุ้งที่ผิวน้ำในบางจุด

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา