HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ เปิด โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 15 เม.ย.67 ที่ วัดเขาคันธมาทน์ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15 – 17 เมษายน 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา ประธานชุมชน ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับวันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งคนไทยได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีกันมาเป็นเวลาช้านาน ในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยนี้คนไทยมักทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล การสรงน้ำพระการขนทรายเข้าวัดก่อพระเจดีย์ทราย การรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ รวมถึงการละเล่นสาดน้ำ นอกจากนี้ วันสงกรานต์ยังเป็นวันแห่งการรวมญาติพี่น้องที่ อยู่ห่างไกลกัน ให้ได้มีโอกาสกลับมาพบปะสังสรรค์กันอีกด้วย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีวันสงกรานต์ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่แก่ท้องถิ่นสืบไปรวมถึง เพื่อให้ประชาชนในสังคมได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวที ตระหนัก ในคุณค่า และเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ให้ความสำคัญต่อประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการนี้ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีที่ ดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี