HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ประเพณี สรงน้ำพระพุทธนาวาบรรพต ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 15 เมษายน 2567 อุทยานแห่งชาติภูเรือ ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จัดงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธนาวาบรรพต ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ยอดภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ของชาวบ้านภูเรือ กิจกรรมในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ผีบุ้งเต้า ขบวนต้นผึ้ง ต้นดอกไม้ ขบวนธุงใหญ่ ขบวนธุงเล็ก และขบวนกลองเส็ง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ตำบลลาดค่าง ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ ร่วมขบวนทั้งสิ้นกว่า500 คน

 

การรำถวายเป็นพุทธบูชา หน้าองค์พระพุทธนาวาบรรพต ด้วยเพลง ผีบุ้งเต้า ซึ่งผู้ที่รำถวายสวมใส่ผ้าพื้นเมือง และหน้ากากผีบุ้งเต้า การเปลี่ยนผ้าอังสะและสรงน้ำพระพุทธนาวาบรรพต การถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 30 รูป และสามเณรอีก 50 รูป  การสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ 30 รูป  รดน้ำดำหัวนายอำเภอภูเรือและผู้อาวุโส ของอำเภอภูเรือ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีดั้งเดิมของพี่น้องชาวภูเรือ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีองค์พระใหญ่ (พระพุทธนาวาบรรพต) ที่ประดิษฐาน ณ ยอดภูเรือ ในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,315 เมตร ภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นศูนย์รวมจิตใจ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในท้องที่อำเภอภูเรือ และนักท่องเที่ยว ที่ร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรม ประเพณี สรงน้ำพระพุทธนาวาบรรพต ประจำปี พ.ศ.2567 สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

ศูนย์ข่าวภาคตะวันตก