HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสาธารณะสงเคราะห์

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารพระประชาธรรมนาถ วัดสมานรัตนาราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระสาธารณสงเคราะห์ พระคิลานุปัฎฐากและพระคิลานธรรม ในพื้นที่ 9 จังหวัด ซึ่ง จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหนึ่งในพื้นที่ ในโครงการพัฒนาศักยภาพพระสาธารณสงเคราะห์และสนับสนุนกลไกศูนย์ประสานงานเพื่อสร้างสุขภาวะ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2567

โดย พระคุณเจ้าพระประชาธรรมนาถ(ไพรัตน์ ปญญาธโร) เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา(ธ) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม พระมงคลธรรมวิธาน,ผศ.ดร.รองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พระมงคลวชิราวุธ ผู้จัดการโครงการ ทั้งนี้ นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวปรารภในที่ประชุมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพระสาธารณสงเคราะห์และสนับสนุนกลไกศูนย์ประสานงานเพื่อสร้างสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วยคณะสงฆ์ผู้จัด จำนวน 20 รูป พระสงฆ์ทีมวิทยากร จำนวน 10 รูป พระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 รูป และเจ้าหน้าที่ทีมผู้จัด จำนวน 10 คน

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา