HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“Songkran Festival” ชาติพันธุ์สาครบุรี วิถีแห่งสายน้ำ

วันนี้(17 เม.ย. 2567)เวลา 12.00 น.ที่วัดเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายชัยวัฒน์ ตุนฑกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Songkran Festival” ชาติพันธุ์สาครบุรี วิถีแห่งสายน้ำ กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลบ้านเกาะ โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายสุชีพ คงศีล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาครคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.บ้านเกาะ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและการปฏิบัติด้วยความงดงามของคนไทยทุกชาติพันธุ์ และยังเป็นวัฒนธรรมร่วมในหลากหลายมิติ ทั้งทางด้านศาสนาสังคม ประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่เคารพ และการสรงน้ำพระผ่านรางไม้ตามประเพณีดั้งเดิมของชุมชนชาวมอญน้ำเค็ม ชุมชนบ้านเกาะ ซึ่งนับวันก็จะสูญหายไป การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่ปลูกจิตสำนึกให้ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ของชาวตำบลบ้านเกาะและพื้นที่ใกล้เคียง

ได้เรียนรู้ และเห็นความสำคัญในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอญน้ำเค็มในสมัยก่อน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สมควรจะสืบทอดต่อไป ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตการแต่งกาย อาหารพื้นถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน หรือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆของชาวมอญน้ำเค็ม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการละเล่นทะแยมอญ การละเล่นสะบ้าหนุ่มสาว การกวนกาละแม และการสรงน้ำพระ ผ่านรางไม้อีกด้วย.
สุวรรณ โพธิ์บางหวาย ผู้สื่อข่าวประจำจ.สมุทรสาคร