HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบต.ทุ่งขวางจัดงานอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านอาหารท้องถิ่น

อบต.ทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดประเพณีพื้นบ้านอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น ให้กับชุมชนตำบลทุ่งขวาง โดยนายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานเปิดงานฯ โดยมีนายสุรศักดิ์ กิตติวิริยะการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ในฐานะประธานจัดงาน นายวิเชียร ค้ำจุย กำนันตำบลทุ่งขวาง ตลอดจนชาวบ้านให้การต้อนรับและเขาร่วมเป็นจำนวนมาก

นายสุรศักดิ์ กิตติวิริยะการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ประธานจัดงานอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้จัดงานอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อให้ชาวชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคีต่อกัน

สำหรับกิจกรรมที่จัดในงานเป็นการสาธิตวิธีการตำเส้นขนมจีน การทำน้ำยา และการทำข้าวต้มมัด ที่ชาวตำบลทุ่งขวางถือเป็นเอกลักษณ์และถ่ายทอดสูตรอาหารแบบรุ่นต่อรุ่นส่งต่อกันมา ถือเป็นเสน่ห์ของความเป็นพื้นบ้านของตำบลทุ่งขวาง ถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านภายในหมู่บ้านให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติสืบต่อไป