HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 43 แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนในสถานการภัยแล้ง

วันที่ 21 เม.ย. 2567 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จัดกำลังพล พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ ลงพื้นที่เพื่อนำส่งน้ำบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ภัยแล้ง จากฝนทิ้งช่วง ณ พื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.เขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยนำส่งน้ำอุปโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จำนวน 26 ครัวเรือน

สำหรับโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2567 เป็นนโยบายของรัฐบาล และกองทัพบก โดยร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายประกอบด้วย กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), กรมทรัพยากรน้ำ, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การประปาส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ มกราคม 2567 ถึงจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย โดยการนำศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ กำลังพล ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการขนส่งน้ำอุปโภคบริโภค ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง กองทัพภาคที่ 4 ได้ให้หน่วยทหารในกองทัพภาคที่ 4 ทุกหน่วย มีการดำเนินงาน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดภัย ตาม โยบายของรัฐบาล และกองทัพบก ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2567 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 อย่างต่อเนื่อง และเต็มกำลังความสามารถ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 43 จัดชุดช่วยเหลือประชาชน พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันประจำอำเภอ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 43, กองพันทหารสื่อสารที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 และกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา นำน้ำแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 21 เมษายน 2567 แล้ว จำนวน 920,000 ลิตร และคงการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จะคลี่คลาย

ถนอมศักดิ์  หนูนุ่ม /จ.ตรัง