HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เมืองพัทยาจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ภาคฤดูร้อน) เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้หลักธรรม คำสอนศาสนาอิสลาม

วันที่ 22 เม.ย.67 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายเยาวชนอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ภาคฤดูร้อน) สำหรับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2567 โดยมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุรินทร์ ยิ้มใย สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และเยาวขนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีฯ ที่มัสยิดฮีดาย่าตุสซาลี่กีน พัทยา จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งการติดต่อสื่อสารทางด้านสังคมที่มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างวัฒนธรรมตะวันตกได้มีการแพร่ขยายออกอย่างรวดเร็วส่งผลให้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของสังคมต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของสังคมตามแบบฉบับของอิสลาม ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมายังส่งผลถึงเยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทางสำนักการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เมืองพัทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเข้าค่ายเยาวชนอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ภาคฤดูร้อน) สำหรับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2567 ที่มัสยิดฮีดาย่าตุสซาลี่กีน และมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้สาระสำคัญในหลักธรรมคำสอนศาสนาอิสลาม ปลูกฝัง รูปแบบดำเนินชีวิตตามแบบอย่างอิสลามและเป็นคนดีของสังคม

ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือกันและเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของเด็กและเยาวชนในเขตเมืองพัทยา พร้อมทั้งยังสามารถนำหลักคำสอนและหลักการปฏิบัติของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมุสลิมได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย