HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วัดบ้านแหลมจัดบรรพชาสามเณร77รูปเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร(วัดบ้านแหลม) จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 77 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจนบิดามารดา ผู้ปกครองและพระพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิด กับวัดและศาสนา

รวมถึงการสร้างความรักและความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยมีพระราชสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบรรพชาสามเณรรวม 77 รูป ภายในพระอุโบสถวัดเพชรสมุสรวรวิหาร มี น.ส.กาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ประชานชาวสมุทรสงคราม สวนใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ ในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2567 สามเณรทั้ง 77 รูป จะเรียนรู้การห่มผ้า, การปฏิบัติตนให้เหมาะสมในขณะเป็นสามเณร เป็นต้น จากนั้นวันที่ 24 – 30 เมษายน จะเริ่ม 5.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้ามืด, ฝึกปฏิบัติพระกรรมฐาน, ฉันภัตตาหารเช้าในบาตร, สวดมนต์ทำวัตรเช้า, ฉันภัตตาหารเพล, เข้าเรียนหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา, วินัยบัญญัติ, พุทธประวัติ ธรรมวิภาค, ศาสนพิธี, ตกเย็นสวดมนต์ทำวัตรเย็น ฝึกสวดมนต์และปฏิบัติกรรมฐานก่อนจำวัด ในเวลา 21.00 น. จากนั้นวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม จะเริ่ม 5.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้ามืด, ฝึกปฏิบัติพระกรรมฐาน, ฉันภัตตาหารเช้าในบาตร, สวดมนต์ทำวัตรเช้า, ชมวิดีทัศน์เพื่อการศึกษาพุทธจริยา ตามรอยพระพุทธบาท ในสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศเนปาล และอินเดีย, ฉันภัตตาหารเพล, ภาคบ่ายเข้าฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ประกอบด้วย ฝึกสมถวิธี, ฝึกวิปัสสนาวิธิ, ฝึกสมาธิวิธี, และฝึกเดินจงกรม, ตกเย็นสวดมนต์ทำวัตรเย็น ฝึกสวดมนต์และปฏิบัติกรรมฐานก่อนจำวัด ในเวลา 21.00 น. และจะลาสิกขา ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
นพพร บุญทนาวงศ์ ผู้สื่อข่าวประจำจ.สมุทรสงคราม