HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนในสถานศึกษา (CVM)ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

ดร. สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่องนโยบาย สอศ. และแผนพัฒนาศูนย์บริหารงานฯ CVM
คณะวิทยากร นำโดย
– ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
– นางสาวดุษฎี น้อยใจบุญ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
– นายไพรัตน์ พรมมา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

 

หัวข้อบรรยาย
– การสร้างนวัตกรรมอาหารในงานอาชีพ โดยเริ่มจากการวางแผนการดำเนินงาน การฝึกปฏิบัติและการนำเสนองานการสร้างนวัตกรรมฯ
– ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หน่วยการเรียน/การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ออกแบบสื่อการจัดการเรียนรู้และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้/Active Learning (PjBL)
ครูผู้เข้าร่วมการประชุมจากวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 30 คน
– ครูจากศูนย์ CVM
– ครูจากศูนย์ Excellent Center
– ครูผู้สอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา