HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของโรงไฟฟ้าบางปะกง

วันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ หอประชุมสมภพภูติโยธิน อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานตรวจเยี่ยมพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของโรงไฟฟ้าบางปะกง พร้อมด้วย

นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกำพล สิริรัตตนนท์ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังฯ โดยมี นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอบางปะกง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ อ่อนอัฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง1 ทำการเเทนผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง บรรยายสรุประบบการผลิต และภารกิจของโรงไฟฟ้าบางปะกง และนำคณะตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่1 และเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพ ณ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงไฟฟ้าบางปะกง

โดยโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งของ กฟผ. ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 39 ปี ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าบางปะกงมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาของจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงการพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่อำเภอบางปะกงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ผ่านการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งนับเป็นกองทุนที่มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง ต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา