HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ทต.เขตรอุดมศักดิ์จัดกิจกรรม วันเทศบาล ประจำปี 2567

วันที่ 24 เม.ย.67 ที่โดม62 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2567 นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป มารับบิณฑบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง สวดเจริญพระพุทธมนต์ ให้ศีล ให้พร เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่หน่วยงาน  โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา ตลอดจนพนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม

นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า โครงการ “วันเทศบาล” ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมีความสำคัญที่พวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการจากหน่วยงานรูปแบบเทศบาล ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการก่อกำเนิดการบริหารงานรูปแบบเทศบาล ว่ามีความสำคัญและความเป็นมาอย่างไร ที่ทำให้กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้วันนี้เป็นวันเทศบาลของทุกปี

ดังนั้น ในฐานะที่ทุกคนได้ใช้บริการและเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งได้มาร่วมกันกระทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว ล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงจะต้องยึดถือและปฏิบัติต่อๆไป และต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดทำโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ได้ร่วมกัน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทำให้ทุกท่านได้รับทราบประวัติความเป็นมาของการก่อกำเนิด”วันเทศบาล” ที่ถูกต้อง และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของเทศบาลในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และการได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  รายงาน