HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมาหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย เป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคี นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติและเป็นรากฐานให้ประเทศชาติที่มีความมั่นคงสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน จึงได้จัดทำ “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” เพื่อมอบให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

ต่อมากระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น (หนึ่งแสนแผ่น) สำหรับมอบให้แก่จังหวัด ทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วนยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา