HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กกต.ยะลา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

วันที่ 24  เม.ย. 2567 ที่โรงแรมการ์เด้นวิวเบตง อ.เบตง  จ.ยะลา นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2567 โดยมี ร.ต.อ. สมนึก กุลมณี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ กกต.ยะลา และกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ในพื้นที่อําเภอเบตง และอําเภอธารโต จํานวน 9 ตําบลๆละ 5 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 45 คน เข้าร่วม

 

ร.ต.อ. สมนึก กุลมณี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ได้กำหนดให้การดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน จึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหน่วยงานประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าประสงค์ให้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย มีศักยภาพสามารถขยายและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระบวนการเลือกตั้งให้กับประชาชนทั่วไปได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองของประเทศ อันจะยังให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความมั่นคงและมีการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา จึงได้ดําเนินโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อสร้างวิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ตามหลักสูตรพลเมือง และ ขับเคลื่อนภารกิจ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ให้เป็นกลไกระดับพื้นที่เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ใช้ระบวนการการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , พลเมืองคุณภาพ , การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง , การขับเคลื่อน ศส.ปชต. , การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง และ การเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยมีวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการ และเมื่อกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสำเร็จการอบรมแล้วสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้เสนอให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งต่อไป

 

โดยจังหวัดยะลาได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนําร่อง กําหนดจัดอบรม 2 วัน 1 คืน แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ดําเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2567 ณ โรงแรม การ์เด้นวิว เบตง ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ในพื้นที่อําเภอเบตง และอําเภอธารโต จํานวน 9 ตําบลๆละ 5 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 45 คน รุ่นที่ 2 ดําเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2567 ณ โรงแรม ปาร์ควิว อําเภอเมืองยะลา ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) ในพื้นที่อําเภอรามัน อําเภอกาบัง และอําเภอบันนังสตา จํานวน 24 ตําบลๆละ 5 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 120 คน รุ่นที่ 3 ดําเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม ปาร์ควิว อําเภอเมืองยะลา ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) ในพื้นที่อําเภอเมืองยะลา อําเภอกรงปินัง และอําเภอยะหา จํานวน 25 ตําบลๆละ 5 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 125 คน


เจษฎา สิริโยทัย /จ.ยะลา