HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ม.บูรพาประชุมคณะกรรมการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้อง Pitching ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก อาคารศูนย์การเรียนรู้ การเงิน และการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2567

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดประชุมฯ และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวามินี ธีระวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย ประธานกรรมการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษภาคตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ในฐานะคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมและต้อนรับคณะกรรมการฯ ที่เป็นสื่อมวลชนในจังหวัดชลบุรีซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมนำคณะกรรมการฯ ที่เป็นสื่อมวลชนได้รับฟังการนำเสนอการดำเนินงานและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ Eastern Science Park BUU และ EEC Automation Park โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษภาคตะวันออก ได้ตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชนด้วย เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้รับฟังการนำเสนอการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบแพลตฟอร์มด้านสุขภาพและการแพทย์แบบครบวงจร KIN-YOO-DEE Platform Playground Day ภายใต้การดำเนินงานระหว่างกลุ่มบริษัท บีดีเอช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก (Science Park) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ผู้ก่อตั้งกิน อยู่ ดีแพลตฟอร์ม และรับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ Genomics Thailand Centre โดยเภสัชกรหญิงดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ได้นำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จัดแสดงอยู่ภายใน Eastern Science Park BUU และการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0 ณ EEC Automation Park

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี